hovedside > dokumenter > Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER FOR ROGALAND FISKESALGSLAG SA

 
§ 1 Organisasjon
 
Rogaland Fiskesalgslag SA er et samvirkeforetak og har sitt forretningskontor i Stavanger.
 
 
§ 2 Formål og virkeområde
 
Foretakets formål er ved organisert omsetning å søke å oppnå gode, stabile priser og trygge betalingsvilkår for viltlevende marine ressurser som ilandbringes i Rogaland fylke eller som landes direkte i utlandet av båter registrert i Rogaland, og som faller inn under foretakets omsetningsrett i medhold av Råfiskloven og forskrifter gitt i medhold av denne.
 
Virksomhet som foretaket driver, og som ikke er organisering av førstehåndsomsetningen, skal skje gjennom egne selskaper, jfr. Råfisklovens § 3.2.nr. 4.
 
 
§ 3 Medlemskap
 
Alle fiskere som er bosatt i foretakets distrikt, kan bli medlem.
 
For å være valgbar til representant eller tillitsverv, må det enkelte medlem direkte eller gjennom lott har levert til foretaket en fangst på minst 1 G siste kalenderår før valget finner sted, eller det kalenderåret valget finner sted.
 
Det skal ikke betales medlemskontingent, jfr. Samvirkelovens § 10 nr. 5.
 
Utmelding gir ikke rett til utbetaling av noen av foretakets midler.
 
 
§ 4 Økonomiske forhold
 
Foretakets kapital er andelskapital og akkumulerte årsoverskudd. Medlemmene hefter ikke for foretakets gjeld.
 
Foretakets inntekter skaffes tilveie ved en avgift på de produkter som omsettes gjennom foretaket, samt ved den fortjeneste foretaket får på den virksomhet det ellers driver. Avgiftens størrelse fastsettes av årsmøte.
 
 
§ 5 Foretakets ledelse
 
Årsmøtet er foretakets høyeste myndighet. Årsmøtet velger selv sin leder.
 
Årsmøtet består foruten av lederen, av 23 representanter som velges av og blant foretakets medlemmer. Valgstyret iverksetter valget, foretar derunder oppdeling i valgdistrikter, oppnevner lokale valgstyrer og utarbeider instruks for valgene.
 
Representantene skal fordeles på de forskjellige valgdistrikt slik at hvert valgdistrikt oppnår en representasjon i forhold til medlemstallet i de enkelte distrikt og velges for 2 år om gangen.
 
 
§ 6 Årsmøte
 
Ordinært årsmøte holdes i tiden mars/juni. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst ¼ av representantene forlanger det.
 
Innkalling til årsmøte foretas av årsmøtets leder. Innkallingen skal være skriftlig. Det skal legges ved saksliste og eventuell beretning og regnskapsutdrag. Innkallingsfristen skal være 14 dager.
 
Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig uten at 2/3 av de valgte representantene møter. Møter ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig med det antall som da møter. Hver representant har en stemme. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Når noen krever det, skal avstemming foregå skriftlig. Alle saker med unntak av vedtektsendringer, blir avgjort med absolutt flertall av de avgitte stemmer. Ved likt stemmetall er lederens stemme avgjørende.
 
Valg av styreleder blir avgjort med absolutt flertall. Dersom slikt flertall ikke blir oppnådd ved siste avstemming, blir valget avgjort ved loddtrekning. Ved valg til andre nemnder blir det krevet enkelt flertall. Dersom slikt flertall ikke blir oppnådd ved første avstemming, blir valget avgjort ved loddtrekning mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer.
 
Styret, kontrollnemnda og direktøren deltar i møtene, men uten stemme. Over årsmøtets forhandlinger føres protokoll som leses opp ved møtets slutt og underskrives av årsmøtets leder og fungerende protokollfører.
 
 
§ 7 Årsmøtet’s oppgaver
 
På det ordinære årsmøte skal behandles:
1. Spørsmål om å utvide eller innskrenke foretakets virksomhet
2. Styrets, Kontrollnemndas og revisjonens beretninger
3. Regnskapet
4. Fastsettelse av styrets, ordførerens, Kontrollnemndas og årsmøterepresentanters godtgjørelse
5. Anvendelse av overskudd
6. Valg av styre inkl. styreleder og nestleder med varamenn
7. Valg av Kontrollnemnd, Valgnemnd og Lønnsnemnd med varamenn
8. Valg av valgstyre
9. Valg av leder og nestleder til årsmøte
10. Valg av revisor
11. Innkomne forslag fra styret eller representantene som er innkommet til styret minst en måned før møtet.
 
På et ekstraordinært årsmøte behandles kun den eller de saker som er nevnt i innkallingen. Ellers gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.
 
 
§ 8 Styret
 
Mellom årsmøtene ledes foretakets virksomhet av et styre på 7 medlemmer med 4 varamedlemmer som er valgt numerisk. 1. varamedlem har møteplikt i styremøtene selv om alle medlemmene er til stede.
 
Styreleder velges for et år om gangen.
 
Styremedlemmenes og varamennenes funksjonstid er to år.
 
Av styremedlemmene trer halvparten ut første år ved loddtrekning og senere etter tur.
 
Styret sammenkalles av styreleder når han finner det nødvendig eller når to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og tre andre styremedlemmer er tilstede. Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av samtlige møtende.
 
Styret leder foretakets virksomhet i samsvar med foretakets vedtekter, forretnings-regler og trufne vedtak. Det drar omsorg for det nødvendige samarbeid med andre lag, leier nødvendige lokaler, ansetter og avskjediger personale, fastsetter funksjonærenes lønns- og arbeidsvilkår, sørger for ordentlig bokførsel og ivaretar i det hele foretakets interesser på beste måte.
 
Styret utferdiger forretningsregler for foretaket.
 
 
§ 9 Kontrollnemnda
 
Kontrollnemnda skal bestå av 3 medlemmer med varamenn. Nemnda skal se til at foretakets virksomhet foregår i samsvar med lov, foretakets vedtekter og årsmøtevedtak.
 
Nemnda skal videre søke å løse tvister som måtte oppstå mellom fiskere og foretaket. Likeledes skal den behandle mulige klager fra medlemmene.
 
Nemnda skal påse at årsmøte blir avholdt i samsvar med regler og vedtekter.
 
Nærmere instruks for Kontrollnemndas virksomhet fastsettes av årsmøtet.
 
 
§ 10 Tillitsvalgte og ansatte
 
Utsending til årsmøte, medlem av styret eller kontrollnemnda, eller varamedlem for nevnte tillitsvalgte kan bare ha minoritetsinteresser i forretning som kjøper fangst gjennom eller med godkjenning av foretaket for tilvirkning eller omsetning. Unntatt er overtaking av egen fangst.
 
Ingen kan være medlem av styret, Kontrollnemnda eller årsmøtet i foretaket samtidig.
 
Ingen kan velges etter fylte 75 år.
 
Daglig leder skal iflg. Råfisklovens § 3.2.1 godkjennes av vedkommende departement.
 
 
§ 11 Tvister
 
Oppstår tvist mellom foretaket og et medlem, skal forlik prøves ved en meklingsnemnd på tre medlemmer. Partene oppnevner hvert sitt medlem og Fiskeridirektøren oppnevner det tredje medlemmet som fungerer som leder for nemnda.
 
Om ikke forlik oppnås, står det partene fritt til å kreve tvisten avgjort ved søksmål for de alminnelige domstoler.
 
 
§ 12 Vedtektsendringer
 
Endringer i vedtektene kan bare foretas på årsmøte og krever 2/3 av de fremmøtte representanters stemmer. Forslag om vedtektsendring må være fullstendig anmerket og gjengitt i innkallingen til årsmøtet.
 
Vedtektsendringer er ikke gyldige før de er godkjent av vedkommende departement.
 
 
§ 13 Offentlig kontrollør
 
Departementet som foretaket sorterer under har adgang til å oppnevne en offentlig kontrollør. Kontrolløren sin lønn fastsettes av vedkommende departement og betales av foretaket.
 
 
§ 14 Oppløsning
 
Spørsmålet om oppløsning av foretaket kan bare behandles på et ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall. Minst 2/3 av utsendingene må være tilstede. Møter ikke så mange, avgjøres spørsmålet i et nytt ekstraordinært årsmøte, innkalt med minst 14 dagers varsel, og da med 2/3 flertall av de som møter. Forslaget skal også denne gang være kunngjort ved innkallingen som for det ordinære møtet.
 
Bestemmelser som treffes av anvendelse av formuen ved oppløsning av foretaket, skal godkjennes av det aktuelle departement. Oppløses foretaket, skal årsmøte samtidig velge et avviklingsstyre på 3 medlemmer.
 

Rogaland Fiskesalgslag SA

Rogaland Fiskesalgslag SA er et rendyrket selskap for førstehåndsomsetning av fisk og skalldyr og har som målsetning på vegne av fiskerne å søke og oppnå gode stabile priser og trygge betalingsvilkår for fisk og skalldyr som ilandbringes i Rogaland.